Algemene Voorwaarden Dierenfotografie Willeke

 

Algemeen

 • De voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten/producten
 • Bij het boeken/afnemen van een dienst/product gaat u automatisch, stilzwijgend, akkoord met de voorwaarden
 • Deze algemene voorwaarden kunnen door Dierenfotografie Willeke op ieder gewenst moment gewijzigd worden.

 

Gegevens fotograaf:

logo1

Willeke van Wijk – van Kilsdonk
Laan ten Roode 53
5711 GB, Someren

KVK: 66361370
www.dierenfotografiewilleke.nl
Tel: 06 49630570

 

Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Fotograaf: Willeke van Wijk – van Kilsdonk KVK: 66361370
 • Overeenkomst: de overeenkomst van fotograaf en opdrachtgever
 • Opdrachtgever: de persoon waarmee de overeenkomst met de fotograaf gesloten wordt en aanvaarder van de algemene voorwaarden
 • Schriftelijk contact = via mail of contact formulier via www.dierenfotogafiewilleke.nl
 • Annuleren: beëindigen of ontbinding van de overeenkomst
Boekingen/Fotoshoot/uitvoering/levering
 • Een boeking geschiedt via mail, contactformulier op www.dierenfotografiewilleke.nl of telefonisch.
 • Eventuele reiskosten worden vooraf met opdrachtgever besproken en zitten niet bij de prijzen genoemd in de prijslijst op de website.
 • Een fotograaf is erg afhankelijk van de weersomstandigheden. De fotograaf heeft ten alle tijden het recht een shoot de herplannen als deze naar best inziens van mening is dat de shoot beter verzet kan worden om het beste resultaat te krijgen.
 • De fotograaf heeft een eigen stijl. U boekt een shoot omdat de stijl u aanspreekt. De fotograaf heeft alle vrijheid eigen invulling te geven aan de shoot en bewerking van de foto’s. De fotograaf zal naar best vermogen foto’s leveren in de gebruikelijke stijl en naar haar eigen inzicht.
 • De fotograaf maakt na elke shoot een selectie van de, naar haar inzicht, beste foto’s. U kunt in geen geval beroep doen op de niet geselecteerde en niet goedgekeurde foto’s.
 • De levering van de foto’s geschiet via Wetransfer en zal binnen 14 dagen na de shoot plaatsvinden.
 • In gevallen van onmacht zoals bijv. diefstal of plotseling technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van computers, camera(s), lenzen, geheugenkaarten of ongeval zal de overeenkomst voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Indien niet mogelijk wordt de shoot kosteloos opnieuw ingepland.
Auteursrecht/publicatie/promotie
 • Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.
 • De opdrachtgever mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. Hierbij dient ten alle tijden te worden vermeld : Foto’s door Dierenfotografie Willeke naast vermelding van de website: www.dierenfotografiewilleke.nl
 • De opdrachtgever geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal de foto’s dan niet gebruiken.
 • Bij het leveren van de foto’s heeft opdrachtgever recht tot reproductie voor eigen gebruik.
 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven.
 • Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
 • Ieder gebruik van een foto zonder toestemming/overeenkomst van de fotograaf wordt gezien als schending op het auteursrecht. Bij inbreuk komt de fotograaf een schadevergoeding toe van drie maal de gebruikelijke vergoeding. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van de foto.
Eigendom Foto’s
 • Foto’s uit de reportage mogen ten alle tijden door Dierenfotografie Willeke gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten. Zoals (niet beperkend tot) in de portfolio op de website. De fotograag blijft ten alle tijden eigenaar van de door haar gemaakte foto’s.
Bewaren bestanden
 • De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden door de fotograaf maximaal twee maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de foto’s . Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.
Technische problemen.
 • De fotograaf zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken. Bij technische problemen is de fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. Mocht er geen bruikbaar materiaal zijn dan plannen we kosteloos een nieuwe shoot.
Betalingen
 • Opdrachtgever ontvangt na de overeenkomst de factuur met daarop de kosten van de shoot en de hoeveelheid geleverde bewerkte foto’s.
 • De factuur mag contant bij de shoot voldaan worden of voorafgaand aan de shoot elektronisch overgemaakt worden.
 • De betalingstermijn is 8 dagen.
 • De fotograaf rekent geen aanbetaling. Wel in geval van niet tijdig annuleren wordt er een bedrag van 50-, gerekend.
 • Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% B.T.W.
 • In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht op te schorten en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de verzuimdatum aan opdrachtgever in rekening te brengen
Aansprakelijkheid
 • Het is in geen enkel geval mogelijk schadeclaims te leggen op de fotograaf
 • Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, weersomstandigheden) de shoot niet kan doorgaan laat de fotograaf dit zsm. weten aan de opdrachtgever. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer.
 • Indien de fotograaf aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen bedrag van de overeenkomst.
 • De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
Annnulering
 • De overeenkomst kan tot 24 uur voor aanvang van de shoot kosteloos geannuleerd worden.
 • Wordt de shoot niet tijdig geannuleerd en/of is de opdrachtgever niet aanwezig bij de shoot dan zal een bedrag van 50-, gerekend worden.
 • Ziekte: indien Fotograaf wegens ziekte of ander lichamelijk letsel niet in de gelegenheid is om te fotograferen, is zij niet aansprakelijk voor eventueel geleden (financiële) schade en/of gemaakte kosten. In dergelijke situatie stelt Fotograaf de wederpartij zo spoedig mogelijk van het probleem op de hoogte.
Klachten
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of de factuur dienen uiterlijk 7 dagen na de shoot schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Klachten na deze termijn worden niet in behandeling genomen. Er is in geen enkel geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid kijken we naar een passende oplossing om alsnog het gewenste resultaat te krijgen. Opdrachtgever is ten alle tijden zelf aansprakelijk voor schade aan uzelf en uw eigendommen. Deelname aan fotoshoot is geheel voor eigen risico.
©dierenfotografie Willeke 2018 ̸ alle rechten voorbehouden
Op alle overeenkomsten overeengekomen tussen Dierenfotografie Willeke en opdrachtgever is de Nederlanse wet van toepassing.